FB Twitter LinkedIn

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА ETNHOST.BG

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от “ЕТН Хост” ООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта ETNHOST.BG и урежда отношенията между “ЕТН Хост” ООД, дружество с ограничена отговорност с ЕИК: 203180452, ДДС Номер: BG203180452 и със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Евлоги Георгиев 1, (наричано по-нататък за краткост Доставчик) и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уебсайта ETNHOST.BG информационни ресурси и услуги (наричан по-долу за краткост Потребител).

1. Предмет на Общите условия

- ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на Потребителя посредством ETNHOST.BG срещу заплащане предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на условията, предвидени в настоящите Общи условия, както и на допълнително посочените на съответните Интернет страници в ETNHOST.BG изисквания за конкретните Услуги.

- Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Уебсайта ETNHOST.BG, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на ДОСТАВЧИКА (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

2. Изменение и достъп до Общите условия

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, а Потребителят се съгласява да следи за тези изменения на настоящата страница

3. Регистрация на потребител

- За да използва предоставяните от Доставчика услуги, Потребителят следва да се регистрира за ползване на услугите, като попълни съответната електронна форма (заявка) за поръчка на избрана от него услуга, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на ETNHOST.BG, и изрази съгласие с настоящите Общи условия, както и да заплати посочената на Уебсайта ETNHOST.BG цена на съответната услуга по предпочитания от него начин. При регистрация за използване на някоя от описаните на Уебсайта ETNHOST.BG услуги на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на юридическо лице, заявлението за съгласие с Общите условия и попълването и изпращането на конкретна заявка се извършва от законния представител или друго упълномощено лице.

- Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия“ и последвалото ползване на някоя от услугите на Доставчика, Потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. В случай на възникване на правен спор, се приема че всеки Потребител използващ услугите на Доставчика за период по дълъг от 14 дена и регистриран по реда на Чл. 3 ал1., се е запознал и е приел настоящите Общи условия.

- Преди извършване на изявлението по ал. 2 Потребителят може свободно да поправя въведената от

него информация в заявката за поръчка на избраната от него услуга. При попълване заявлението за регистрация Потребителят, а в случаите на ал. 1, предложение последно, представляващия Потребителя, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на Доставчика данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите до коригиране на некоректните данни. В случай, че в срок до 30 (тридесет) дни от спиране предоставянето на услугите Потребителят не коригира съответните данни, Доставчикът има право да прекрати предоставянето им, като възстанови на Потребителя всички суми за предплащания на неизползван период на предоставяне на услуги.

- Активирането на поръчаните услуги се извършва след получаването от Доставчика на плащане за конкретната услуга, по посочения при извършване на заявката начин или по друг уговорен начин. Потребителят получава достъп до избраните от него и предлагани от Доставчика услуги след тяхното активиране.

4. Потребителско име и парола

- При попълване на електронната форма за заявка за някоя от услугите, Потребителят посочва действителен и активен адрес на електронна поща. Посоченият адрес на електронна поща се използва за кореспонденция на Доставчика с Потребителя, включително изпращане на системни съобщения, напомнящи съобщения относно предстоящи плащания и др. Адресът за кореспонденция може да се променя от Потребителя чрез актуализация на данните му от контролния панел. За актуален адрес за кореспонденция се счита последно въведеният от Потребителя.

- След активиране на заплатената услуга, на посочения от Потребителя адрес на електронна поща се изпраща съобщение за потвърждение за полученото плащане и активирането на избраната услугата. В съобщението се съдържат генерираните от Доставчика Потребителско име и Парола на Потребителя, с които той има достъп до ресурсите на поръчаната от него услуга. Потребителят може свободно да променя генерираните Потребителско име и Парола от контролния панел.

- Чрез въвеждане на Потребителско име и Парола на съответните места от страницата на Уебсайта ETNHOST.BG и след натискане на виртуалния бутон “Вход” - Потребителят получава достъп до Контролния панел за конфигуриране на предоставените услуги и ресурси и/или допълване и управление на съдържанието, разположено от него на сървър на Достав

чика. - Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на Паролата си. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Потребителското име и Паролата.

- Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица Паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

5. Договор, Цени, Плащания

- Договорът между страните поражда действие и се счита за сключен от момента на приемането на настоящите Общи условия. Със същото Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез факс и/или чрез електронна поща.

- След първоначалното попълване от Потребителя на електронната форма за заявка на дадена услуга и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон за избор на някой от възможните методи на заплащане, автоматично се генерира съобщение.

- Цената на всяка Услуга, както и предлаганите от Доставчика отстъпки, са обявени на съответната Интернет страница на ETNHOST.BG. Цените на услугите са предмет на актуализиране от страна на Доставчика. Посоченият размер на цените не включва данък върху добавената стойност съгласно чл. 113, ал. 9 от ЗД Д С. Последващо увеличение на цените не засяга правата на Потребител, който вече е активирал достъпа до съответната услуга и е заплатил цената й за определен период.

- В 14-дневен срок от получаване на потвърждението за получена поръчка на определена услуга, Потребителят следва да заплати цената на услугата. Потребителят може да извърши плащането на цената на услугата по всеки един от посочените на съответната Интернет страница в ETNHOST.BG начини. При плащането Потребителят следва да посочи уникалния код на поръчката, който му е предоставен от Доставчика. Неплащането на дължимата цена на услугата в определения срок, се счита за отказ от сключения договор, поради което след изтичането на срока, направената поръчка се деактивира автоматично.

- Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор във връзка с направената поръчка за услуга във всеки един момент преди извършване на плащането на цената на услугата, както и в срок от 30 (тридесет) дни от датата на активиране на  услугата. Настоящата алинея не се прилага за услугите, свързани с регистрация на имена на домейни, виртуални сървъри и наети сървъри

- Потребителят на услуга, свързана с регистрация на име на домейн, закупуване на виртуален сървър или поръчка на нает сървър има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор във връзка с направената поръчка за услуга по регистрация на име на домейн във всеки един момент преди извършване на плащането на цената на посочената услуга, като ако в срока Потребителят извърши плащане, счита се, че е дал своето изрично съгласие за започване предоставянето на услугата.

- При забавени плащания на вече активни услуги важат следните правила:
* забавени плащания за повече от 14 дни ще резултатират в спиране на засегнатите от плащанията услуги на Потребителя
* забавени плащания за повече от 28 дни ще резултатират в изтриване на цялата информация, свързана с тези услуги безвъзвратно
* клиенти, които имат в акаунта си просрочени фактури, независимо с колко дни - няма да имат право на техническа поддръжка до получаване на плащане по всички просрочени фактури

Условия за отказ и условия за връщане на поръчка

- Договорът между страните поражда действие и се счита за сключен от момента на приемането на настоящите Общи условия. Със същото Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез факс и/или чрез електронна поща.

- След първоначалното попълване от Потребителя на електронната форма за заявка на дадена услуга и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон за избор на някой от възможните методи на заплащане, автоматично се генерира съобщение.

- Цената на всяка Услуга, както и предлаганите от Доставчика отстъпки, са обявени на съответната Интернет страница на ETNHOST.BG. Цените на услугите са предмет на актуализиране от страна на Доставчика. Посоченият размер на цените не включва данък върху добавената стойност съгласно чл. 113, ал. 9 от ЗД Д С. Последващо увеличение на цените не засяга правата на Потребител, който вече е активирал достъпа до съответната услуга и е заплатил цената й за определен период.

- В 14-дневен срок от получаване на потвърждението за получена поръчка на определена услуга, Потребителят следва да заплати цената на услугата. Потребителят може да извърши плащането на цената на услугата по всеки един от посочените на съответната Интернет страница в ETNHOST.BG начини. При плащането Потребителят следва да посочи уникалния код на поръчката, който му е предоставен от Доставчика. Неплащането на дължимата цена на услугата в определения срок, се счита за отказ от сключения договор, поради което след изтичането на срока, направената поръчка се деактивира автоматично.

- Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор във връзка с направената поръчка за услуга във всеки един момент преди извършване на плащането на цената на услугата, както и в срок от 30 (тридесет) дни от датата на активиране на  услугата. Настоящата алинея не се прилага за услугите, свързани с регистрация на имена на домейни, виртуални сървъри и наети сървъри

- Потребителят на услуга, свързана с регистрация на име на домейн, закупуване на виртуален сървър или поръчка на нает сървър има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор във връзка с направената поръчка за услуга по регистрация на име на домейн във всеки един момент преди извършване на плащането на цената на посочената услуга, като ако в срока Потребителят извърши плащане, счита се, че е дал своето изрично съгласие за започване предоставянето на услугата.
- Суми, платени от Потребителя по всякакъв вид абонаментни услуги, предоставяни от Доставчика, след първоначалния 30-дневен период от активиране на услугата, не подлежат на възвръщане.

6. Срок на услугата

- Договорът между страните се сключва за срок, определен в конфигурацията на конкретната услуга, избрана от Потребителя и описана на съответната страница на уебсайта ETNHOST.BG. При съответно допълнително заплащане от страна на Потребителя, срокът автоматично се продължава в съответствие с доплатената цена. При изтичане на срока и липса на доплащане от страна на Потребителя, договорът се счита за автоматично прекратен.

- Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги на Доставчика, предлагани на други уебсайтове или за които има отделни правила, както и за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на Доставчика.

7. Общи положения на преодставяната услуга

- Предоставяните от Доставчика услуги са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Доставчикът предоставя на Потребителя срещу заплащане достъп до една или повече разнообразни услуги, включително, но не само: предоставяне и поддръжка на различни конфигурации на Уеб хостинг и електронни пощенски кутии; регистриране на Имена на домейни в областите: .com, .net, .eu, .org, .biz, .info; прехвърляне на Имена на домейни в областите, .com, .net, .eu, .org, .biz, .info, регистрирани чрез друг регистратор, при което същите се регистрират чрез Доставчика; DNS-Трансфер на Имена на домейни - услуга, при която без да се прехвърля Име на домейн, регистрирано чрез друг регистратор, се извършва насочване на трафика от този Домейн към Уебсайт, разположен на сървър на Доставчика; услуга "Виртуален сървър” - предоставяне на възможност за конфигуриране и поддръжка от Потребителя на обособена част от сървър на Доставчика, действаща като самостоятелен сървър при избрана от Потребителя безплатна операционна система и поддръжка от страна на Доставчика на хардуера и връзката на сървъра с Интернет. услуга "Нает сървър” - предоставяне на достъп по електронен път и възможност за конфигуриране, управление и софтуерна поддръжка от страна на Потребителя на самостоятелен сървър на Доставчика, като последният поддържа хардуера и връзката на сървъра с Интернет.

- При активиране на Услугата "Уеб Хостинг”, "Виртуален сървър” и "Нает сървър”, както и при активиране на някоя друга хостинг услуга, посочена на сайта на Доставчика при спазване на изискванията на настоящите Общи условия, на Потребителя се предоставя възможност да разполага и съхранява на сървър на Доставчика файлове и Уебсайтове, съдържащи информационни материали и ресурси (информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, електронни препратки към други Уебсайтове и др.), както и мултимедийно съдържание.

- Дисковото пространство, предоставяно на Потребителя за съхраняване на информационни материали и ресурси, обемът на информацията, прехвърлена чрез Интернет от и към Сайта на Потребителя, и обемът и броят на предоставените електронни пощенски кутии, са ограничени до размера и броя, посочени на съответната страница в ETNHOST.BG, описваща избраната от Потребителя конфигурация на Услугата "Уеб Хостинг”, "Виртуален сървър” и "Нает сървър”, както и на друга хостинг услуга, посочена на сайта на Доставчика.

- Използването на Услугата, свързана с регистриране и прехвърляне на Имена на домейни се осъществява при спазване на изискване за ненакърняване на законни права и интереси, включително права на интелектуална собственост, на Доставчика, на други Потребители или на трети лица, както и при съобразяване с правилата на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, морала и добрите нрави.

- Регистрирането и прехвърлянето на Имена на домейни се извършва в съответствие с приложимите правила на съответните регистри за Имена на домейни, както и с правилата на ICANN - организацията, отговорна за общата координация на Имената на домейни. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да спазва приложимите правила на съответните регистри за Имена на домейни и правилата на ICANN, включително правилата за извънсъдебно разрешаване на спорове.

- ЕТН хост ООД (ETNHOST.BG) включва към своите хостинг планове услуги, предоставени от трета страна. ЕТН Хост ООД (ETNHOST.BG)  прави това в интерес на клиента, като за всяка услуга има предварително сключени договори със съответните доставчици на услуги. Въпреки добронамереността на Доставчика и третата страна, Доставчика не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги, за съответствието им с обявеното в сайта на съответния доставчик и в сайта на ETNHOST.BG, както и за преустановяване на услугата. В тези случаи ETNHOST.BG не носи материална отговорност както за директно възникнали щети на ползвателя, така и за възможни пропуснати ползи.

8. Политики за приемлива употреба на услугата

- За услугата уеб хостинг (и всички уеб хостинг базирани услуги, които включват, но не са лимитирани до Ентерпрайз Хостинг, Бизнес мейл и др.) не се допуска инсталирането и използването на:
* Торент тракери;
* Торент клиенти;
* онлайн игри, като под онлайн игра се разбира игра, която за да работи използва ресурс на сървъра и не би могла да бъде играна, ако участникът в нея няма връзка със сървъра;
* game сървъри - пълно или частично, както и функционалности и скриптове, обслужващи game сървъри;
* прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay)
* сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др.
* филмови каталози, които съдържат линкове за гледане и/или сваляне на филми без нужните авторски права
* Порнография
* Хакерски програми или архиви
* Софтуер за спамване
* Лишено от авторско право съдържание като например mp3 файлове или видео филми.
* Съдържание, нарушаващо законите на Република България
* Съдържание, нарушаващо законите на държавите, където са локирани съответните сървъри на Доставчика

- Не се допуска стартирането на фонови (background) процеси от типа на IRC сървъри, ботове, скенери за пролуки, троянски коне, шелове и др.

- Не се разрешава стартирането на програми, които отварят даден порт и очакват входящи мрежови връзки (network connections).

- Потребителят разбира и се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

- Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на акаунта на Потребителя.

- Потребителят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всеки акаунт, който нарушава политиката за приемлива употреба, ако Потребителят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Потребителя.

- Потребителят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

- Потребителят няма право да добавя/конфигурира в контролния панел домейни, над които няма право на ползване, контрол и управление.

- Месечният трафик на Потребителя е лимитиран в съответствие с използвания хостинг план. Ако използваният трафик достигне лимита преди края на месеца, акаунта се спира автоматично до първо число на следващия месец.

- Неизразходван трафик в рамките на един месец не се трансферира в следващия месец

- Потребителят има право да изпраща определено количество електронни (e-mail) съобщения в рамките на един астрономически час в зависимост от неговия хостинг план, както следва: * За Базов план - 20 на час
* За Икономичиен план - 100 на час
* За Стандартен план - 150 на час
* За Премиум план - 250 на час
* За Ентерпрайз план - 350 на час
* За всеки реселърски акаунт - 75 на час

- Потребителят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно прекратяване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението. При повторно нарушение - Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение. Когато е установено нарушение по Чл. 10 ал.5 и се докаже, че Потребителя няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Потребителя скриптове/уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Потребителя. Потребителя е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Потребителят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчика има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение. Доставчикът има право да изтрие без предупреждение всички електронни писма, маркирани като СПАМ, които са по-стари от един месец, намиращи се в e-mail кутии принадлежащи на Потребителя.

- Максимално допустимото процесорно време, което софтуерните приложения, разположени на акаунта на Потребителя могат да изразходват за своята работа, се определя в зависимост от ползвания хостинг план:
* за хостинг план "Базов" – до 60 минути на денонощие
* за хостинг план "Икономичен" – до 160 минути на денонощие
* за хостинг план "Стандартен" – до 220 минути на денонощие
* за хостинг план "Премиум" – до 450 минути на денонощие
* за реселърски хостинг планове - до 100 минути на денонощие за всеки клиентски акаунт, разположен в реселърския акаунт. Времето не може да се споделя между клиентските акаунти.
При отчитането на изразходваното процесорно време се включва времето изразходвано за обработка на скриптове и приложения, както и времето изразходвано от базата данни (MySQL), като стойностите се събират.

- При надвишаване на определените лимити, Доставчикът уведомява Потребителя да предприеме необходимите действия за оптимизиране на приложенията разположени на неговия акаунт, като предоставя на Потребителя статистическа информация, показваща точно изразходваното процесорно време от акаунта. Доставчикът посочва на Потребителя срок, в който последният трябва да вземе необходимите мерки, така че приложенията му да спрат да надхвърлят определените лимити.

- В случай, че приложенията на Потребителя продължават да надвишат определените лимити и след посочения от Потребителя срок с повече от 10%, Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата.

- Потребителят има право да използва ресурсите на базата данни по начин, който не нарушава производителността на сървърното оборудване.

- Максимално допустимият брой едновременни заявки към SQL сървъра за един хостинг акаунт се определя в зависимост от използвания от Потребителя хостинг план, както следва:
* за хостинг план "Базов" – 15 едновременни заявки
* за хостинг план "Икономичен" – 30 едновременни заявки
* за хостинг план "Стандартен" – 30 едновременни заявки
* за хостинг план "Премиум" – 50 едновременни заявки
* за реселърски хостинг планове - 30 едновременни заявки
- При констатиране на нарушение, Доставчикът уведомява Потребителя да предприеме необходимите действия за оптимизиране/премахване на проблемните заявки към базата данни.

- Ако Потребителят не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в срок до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати или ограничи предоставянето на Услугата.

- Потребителят не може да разполага база данни, чийто размер е по-голям от 1GB дисково пространство и/или съдържа повече от 1000 таблици.

- Приложенията, разположени на акаунта на Потребителя, могат да ползват до определен брой паралелни HTTP връзки (конекции) към сайта/под-домейните/аддон домейните на Потебителя, както следва:
* за хостинг план "Базов" – 50 паралелни връзки
* за хостинг план "Икономичен" – 100 паралелни връзки
* за хостинг план "Стандартен" – 150 паралелни връзки
* за хостинг план "Премиум" – 200 паралелни връзки
* за реселърски хостинг планове - 100 паралелни връзки
- Потребителят няма право да използва акаунта си за сервиране на съдържание към уеб страници, разположени извън съответния акаунт.

- Потребителят няма право да настройва скриптове с отложен старт на изпълнение (cron job), който се изпълнява на интервал по-кратък от 15 минути.

- Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата, за потребители чийто приложения причиняват натоварвания, или други събития, които нарушават нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.

- Потребителят не може да стартира повече от 20 (двадесет) едновременно изпълняващи се процеса.

- Потребителят няма право да разполага в пространството на акаунта си архивни копия на същия, които са по-стари от 1 месец.

- Доставчикът прави няколко бекъпа седмично на акаунтите разположени на неговите сървъри за споделен хостинг. Тези бекъпи са изцяло за вътрешна употреба. При бекъпа, някои типове файлове не се съхраняват. Такива файлове са например (но не ограничени само до тях) iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip.

- Потребителят не може да разполага в хостинг акаунта файлове с размер по-голям от 500МB, както и файлове от следните типове: iso; avi; cue; bin; nrg, както и двоични копия (images) на DVD/CD и други цифрови носители.

- Със закупуването на услуги от Доставчика, включително и бекъп услуги, Потребителят се съгласява, че ще поддържа свой собствен набор от бекъпи, независими от тези които Доставчикът поддържа.

- Ако доставчикът предостави на Потребителя данни от бекъп, то те ще бъдат в суров вид и ще бъде необходима допълнителна обработка на тези данни от страна на Потребителя, за да бъдат доведени до състояние, в което могат да бъдат използвани и обработвани.

- Потребителят е длъжен да организира акаунта/тите така, че нито той, нито някой от посетителите на сайтовете, разположени в акаунтите, които администрира, да не използват ресурси, които многократно надвишават средната употреба на съответния ресурс, използван от останалите ползватели на същата или подобна услуга.

- Отдалечен достъп до MySQL се предоставя само и единствено за администрация на базите данни. Не се допуска използването му от приложения, работещи на компютърни системи, различни от тази, на която е разположена съответната база данни. При установено нарушение по този член Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.

- Приложенията, разположени на акаунта на Ползвателя, могат да ползват до 1 GB памет.

- Максимално допустимият брой ай-нодове (inodes) (файлове, директории и др), които Ползвателят може да разполага в хостинг акаунт, се определят в зависимост от ползвания хостинг план, както следва:
* за хостинг план "Базов" – до 50 000 файла и директории
* за хостинг план "Икономичен" – до 80 000 файла и директории
* за хостинг план "Стандартен" – до 180 000 файла и директории
* за реселърски хостинг планове – до 100 000 файла и директории за всеки клиентски акаунт, разположен в реселърския акаунт.
* за хостинг план “Премиум” – до 300 000 файла и директории.


- Максимално допустимият брой файлове и директории е ориентировъчен, а не твърд, което значи, че при надвишаване не следва автоматично спиране на акаунта и услугата, но се увеличава многократно възможността от достигане на лимита на ресурсите за съответния хостинг план, от което може да последват функционални проблеми с услугата. При достигане на максимално допустимия брой файлове и директории в акаунт, в случаите когато това започва да влияе на производителността на цялата система, Доставчикът има право изрично да уведоми Потребителя да предприеме необходимите действия за свеждане в допустимия лимит. В този случай Доставчикът посочва на Потребителя срок, в който последният трябва да вземе необходимите мерки, така че броят файлове и директории да не надхвърлят определените лимити.

- В случай, че след посочения от Доставчика срок, броят на файловете и директориите в акаунт на Потребителя продължава да надвиша определените лимити, Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата и/или да прекрати генерирането на бекъп (резервно копие) на съдържанието на акаунта.

- В случай, че приложенията, разположени на акаунта на Потребителя, надвишат посочените лимити с повече от 10% в рамките на 1 час, Доставчикът има право временно да прекрати или ограничи ползването на Услугата, без да е длъжен да отправя предупреждение към Потребителя.

9. Виртуален Сървър

- Виртуален частен сървър (VPS - Virtual Private Server) или само Виртуален Сървър, представлява технология за разделяне на един физически сървър на няколко логически (виртуални) сървъра по начин, при който от гледна точка на логическите (виртуалните) сървъри, виртуалния сървър представлява напълно самостоятелен (сървър) с точно определени хардуерни параметри

За Услугата виртуален сървър не се допуска разполагането на: - торент клиенти;
- прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay);
- сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др .;
- Порнография
- Хакерски програми или архиви;
- Софтуер за спамване;
- Лишено от авторско право съдържание например mp3 файлове или видео филми;
- Съдържание, нарушаващо законите на Република България;
- Съдържание, нарушаващо законите на държавите, където са локирани сървърите на Доставчика.

- Потребителят се съгласява, че Доставчика има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

- Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и нарушаване на работата на сървърното оборудване, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на акаунта на Ползвателя.

- Потребителят разбира и се съгласява, че Доставчикът има право да изтрие (терминира) всяко съдържание, което нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателя не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчика не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.

- Потребителят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

- Месечният трафик на Потребителя е лимитиран в съответствие с използвания хостинг план. Ако използвания трафик достигне лимита преди края на месеца, достъпът до сървъра се спира автоматично до първо число на следващия месец.

- Неизразходван трафик в рамките на един месец не се трансферира в следващия месец

- Потребителя тсе съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно прекратяване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.

- При повторно нарушение по предходната алинея от настоящите общи условия Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.

- Когато е установено нарушение по Чл. 19 ал.1 и се докаже, че Потребителят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Потребителя скриптове/уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Потребителя. Потребителят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Потребителят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.

- Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата, за Потребители, чийто приложения причиняват натоварвания, или други събития, които нарушават нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.

 

10. Нает Сървър

- Нает сървър представлява отделно обособена компютърна конфигурация, която се предоставя на Потребителя, като последният има право да ползва целия хардуерен и софтуерен ресурс на сървъра.

- За Услугата нает сървър не се допуска разполагането на:
- торент клиенти;
- прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay);
сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности, като напр. rapidshare.com, depositfiles.com, megaupload.com и др.
- Порнография
- Хакерски програми или архиви
- Софтуер за спамване
- Лишено от авторско право съдържание например mp3 файлове или видео филми.
- Съдържание нарушаващо законите на Република България
- Съдържание, нарушаващо законите на държавите, където са локирани сървърите на Доставчика.- Потребителят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани върху сървъра приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

- Потребителят няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват оборудване, намиращо се в мрежата на Доставчика, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система свързана с интернет.

- При констатирано нарушение по предходния член Доставчика има право временно да прекрати предоставянето на Услугата до отстраняване на проблема, като своевременно уведоми Ползвателя за това.

- Потребителят е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението.

- Потребителят разбира и се съгласява, че Доставчика има право да изтрие (терминира) всяко съдържание, което нарушава политиката за приемлива употреба, ако Ползвателя не предприеме мерки за отстраняване на нарушението в определения от доставчика срок, като в този случай Доставчика не носи отговорност за загуба на данни от страна на Ползвателя.

- Потребителят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

- Месечният трафик на Потребителя е лимитиран в съответствие с използвания хостинг план. Ако използвания трафик достигне лимита преди края на месеца, достъпът до сървъра се спира автоматично до първо число на следващия месец.

- Неизразходван трафик в рамките на един месец не се трансферира в следващия месец

 

Политика за поверителност на данните и GDPR

Политиката ни за поверителност на личните данни можете да намерите на следната интернет страница:
Политика за поверителност на личните данни и GDPR

 

Надзорни органи

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков″ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22,
Интернет страница: www.kzp.bg

 

Права, задължения и отговорности на страните

- Потребителят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща - 'СПАМ'. Нарушаването на това условие ще доведе до временно прекратяване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.

- При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.

- Когато е установено нарушение по Чл. 24 ал.1 и се докаже, че Потребителят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Потребителя скриптове/уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Потребителя. Потребителят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Потребителят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.

- В случай че Потребителят, при отправяне на заявки за системна поддръжка, или осъществяване на друга комуникация със служителите на Доставчика, не спазва добрите нрави, морала и възприетите в обичаите критерии за вежливо поведение, ЕТН Хост ООД има право да откаже съдействие на Потребителя, както и да ограничи каналите за комуникация с последния, без да посочва причина и без да дължи обезщетение.

- В посочените по-горе случаи, по преценка на Доставчика, договорните отношения с Потребителя могат да бъдат едностранно прекратени от страна на Доставчика и на Ползвателя да бъде отказано всякакво по-нататъшно предоставяне на услуги, като за това Доставчика не дължи обезщетение на Ползвателя.

- Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на заявените и заплатени от него услуги - предмет на настоящия договор.

- Доставчикът има право при неполучаване на плащане за следващ период до изтичането на 10 дни от последния ден, за който конкретна конфигурация на услугата е заплатена, да преустанови предоставянето й и да блокира достъпа на Потребителя и на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на Доставчика от Потребителя, както и достъпа на Потребителя до контролния панел на съответната услуга. На Потребителя се осигурява възможност за повторно активиране на прекратените услуги и достъп до контролния панел при извършено плащане в срок от 30 дни от преустановяване предоставянето на услугите. В случай че Потребителят не извърши такова плащане, файловете, разположени на Сървъра от Потребителя се изтриват от Сървъра на Доставчика при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

- Плащането за следващи периоди по отношение регистрирано име на домейн, се извършва в сроковете и при условията на съответния регистър за имена на домейни.

- При откриване на или получаване на информация за наличие на несъответствие между заявеното за регистрация Име и правилата приети с тези общи условия, Доставчикът има право да откаже да регистрира съответното Име на домейн и/или да откаже да предостави Услугата "Уеб Хостинг”, "Виртуален сървър” и "Нает сървър” за Сайт, достъпен чрез такова Име на домейн.

- Подаването на заявка за регистрация на определено буквено и/или цифрово съчетание като име на домейн не резервира това съчетание за Потребителя, докато той не го заплати и услугата не бъде активирана. В случай на заявяване и плащане за дадено име на домейн, извършено от един Потребител в периода след заявката на същото съчетание, но преди заплащането му от друг Потребител, предимство има този, който пръв е извършил плащането.

- За извършените от страна на Потребителя плащания Доставчикът има право да издава електронни фактури, за което Потребителят изрично дава съгласието си с приемането на настоящите Общи условия. Изпращането на електронните фактури се извършва чрез изпращане на Потребителя, на електронна поща с електронна препратка към електронната фактура, като с натискането на електронната препратка Потребителят потвърждава, че е получил фактурата. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност да се откаже от получаването на електронни фактури във всеки момент от ползването на услугите.

- Доставчикът има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Доставчика.

- Доставчикът си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез ETNHOST.BG, след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните интернет страници в ETNHOST.BG и/или чрез електронно съобщение, изпратено до адреса на електронна поща, предоставен от Потребителя при последната направена от него заявка за услуга или при последвала актуализация на данните му в секцията "Лични данни” в Контролния панел.

- При преустановяване предоставянето на услуга или на нейна конкретна конфигурация, Доставчикът възстановява на Потребителя всички суми за предплатения, но неизползван период на предоставяне на услугата.

- При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на услугите на уебсайта ETNHOST.BG би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът има правото, по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

- Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите при спазване на настоящите Общи условия и на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика за всеки отделен вид услуга. За да може да управлява използването на услугите, Потребителят следва да въведе Потребителското си име и Парола.

- Потребителят има право чрез Контролния панел да променя първоначално посочените данни, както и определени параметри на услугата. В този случай след попълването на електронната форма за изменение на данните/параметрите и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон за потвърждаване/избор на някой от възможните методи на заплащане, на посочения от Потребителя адрес на електронна поща незабавно се изпраща съобщение за потвърждение на получената заявка за изменение, съдържащо информация за направените изменения. В случай че изменението на параметрите на услугата налага допълнително плащане, активирането на новите параметри на услугата се извършва след извършване на плащане от страна на Потребителя, в приетите с общите условия срокове, като до този момент се прилагат старите параметри.

- Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Доставчика, във връзка с особеностите на предоставяне на услугите, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Доставчика и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

- Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Доставчика услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

- Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Доставчика услуги да не зарежда, разполага на сървъра на Доставчика, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
* противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
* съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
* с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
* чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
* представляващи чужда търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
* нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

- Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Доставчика услуги:
* да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
* да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
* да уведомява незабавно Доставчика за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
* да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва Услугите по начин предизвикващ отказ от тях (”denial of service”);
* да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена организация или група хора;
* да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
* да не продава лекарства и медикаменти, без наличието на Лиценз за извършване на тази дейност.

- Доставчикът си запазва правото да откаже, значително намали приоритета и/или таксува допълнително техническа поддръжка на потребители, които значително и/или системно надвишават средния за компанията брой запитвания.

- Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта ETNHOST.BG, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

- Потребителят има право да разполага на сървър на Доставчика само такова съдържание, включително мултимедийно, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва на валидно правно основание.

- Потребителят има право да регистрира като име на домейн само такива буквени и/или цифрови съчетания, използването за тази цел на които не води до нарушаване на права на интелектуална собственост, лични права или каквито и да било други права на трети лица, освен с тяхно предварително писмено съгласие.

- Потребителят е длъжен при публикуването на информационни материали, ресурси и мултимедийно съдържание или на електронни връзки към такива на разположения от него на сървъра на Доставчика уебсайт, както и при избора и регистрацията на име на домейн да не нарушава права на интелектуална собственост на трети лица. Потребителят няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично съдържание, което е обект на права на интелектуална собственост на трети лица, без тяхното предварително писмено съгласие.

- Потребителят остава единствено отговорен за законосъобразността на съдържанието, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на ETNHOST.BG, както и е единствено отговорен за действията си по публикуването му.

- В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител, той следва да уведоми Доставчика в писмена форма на адреса на управление на Доставчика. Доставчикът по своя преценка предприема действията, посочени в чл. 34.

- Доставчикът има правото по всяко време да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до всяко съдържание, разположено в предоставеното на Потребителя свободно дисково пространство на сървър на Доставчика при използване на uслугите "Уеб хостинг”, "Виртуален сървър” и "Нает сървър”, което или публикуването на което, по преценка на Доставчика нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

- При получаване на твърдения от трети лица по реда на настоящите Общи условия, че публикуваното съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост или друго право на Доставчика, Доставчикът има правото по своя преценка да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до такова съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

- Доставчикът има правото да дезактивира паролата за достъп до контролния панел за управление и използване на конкретни услуги от Потребителя и в случай, че по преценка на Доставчика Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

- Спирането на достъпа до определено съдържание и до контролен панел на Потребителя, както и заличаването на негова Парола за достъп, става след предупреждение и предоставяне на достатъчен срок за отстраняване на съответното нарушение, в случай, че до изтичане на този срок Потребителят не предприеме ефективни действия. Това правило не се прилага в случай, че Доставчика е задължен незабавно да спре достъпа въз основа на приложимото законодателство или в изпълнение на надлежно разпореждане на компетентен орган. В тези случаи Потребителят дължи обезщетение в размер на предплатените за съответната услуга суми.

- В случай че по преценка на Доставчика, Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи.

- В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, Доставчикът съхранява информационни материали и ресурси, включително мултимедийно съдържание, разположени на сървърите му от Потребители, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Доставчика или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

- Потребителят се съгласява, че някои домейн имена са със статут на PREMIUM с различни от стандартните цени и същите са определени като такива от Регистраторите от високо ниво. Потребителят се съгласява да проверява дали домейните са с PREMIUM статут преди да направи поръчка. Специалните (premium) домейни се различават от стандартните домейни с това, че са с по-атрактивни имена - такива имена, към които има голям интерес и вероятност от по-висок трафик. Обикновено това са имена, които са кратки, лесни за изписване и запомняне, съвпадащи с популярни думи или словосъчетания, имена на известни личности, събития, места и т.н. Специалните (premium) домейни се предлагат на по-високи цени в сравнение със стандартната цена за домейни от същата област. Цените започват от няколко десетки долара, като могат да достигнат до стотици хиляди долари. Цената се определя от регистъра или регистраторите, в зависимост от това колко атрактивно е името, възрастта и историята на домейна, популярността, икономическите тенденции и т.н.
- Доставчикът осигурява денонощна поддръжка на своите системи и гарантира тяхното безпроблемно функциониране през 99,93% от годината.

- Доставчикът полага грижи своевременно да актуализира информацията в ETNHOST.BG относно цените и сроковете на предоставяне на конкретни услуги, а в случай на ненавременно актуализиране от значение за условията на сключения с Потребител договор е информацията предоставена на уебсайта “ETNHOST.BG” към момента на подаване от Потребителя на заявката за конкретна услуга.

- С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че при изпълнение от страна на Доставчика на задълженията му, предвидени в настоящите Общи условия, използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на риска и отговорността на Потребителя, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди, освен ако са причинени от Доставчика умишлено.

- Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

- Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Потребителя или от трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Потребител и упражняване на свързани с това права на Доставчика, предвидени с настоящите Общи условия.

- Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, разположено от Потребителя на сървър на Доставчика при използване на Услугите "Уеб Хостинг”, "Виртуален сървър” и "Нает сървър” или за съответствието на заявено за регистрация и/или регистрирано име на домейн с изискванията на настоящите Общи условия, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на съответната услуга, освен ако не е информиран за противоправния характер на дейността или съдържанието или са му известни факти или обстоятелства, които правят дейността или съдържанието противоправни.

- Доставчикът не носи отговорност за произтеклите за други Потребители или трети лица вреди при достъпа или използването на съдържанието, разположено от Потребителя на сървър на Доставчика при използване на Услугите "Уеб Хостинг”, "Виртуален сървър” и "Нает сървър”.

- Доставчикът няма възможността, нито задължението да извършва наблюдение или да проверява съдържанието, което Потребителят разполага на сървър на Доставчика при използване на услугите "Уеб Хостинг”, "Виртуален сървър” и "Нает сървър” и съответствието на дадено име на домейн с изискванията по настоящите Общи условия, както и да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от Потребителя във връзка с използването, на която и да било от предлаганите от Доставчика услуги.

- Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на услугите на сайта ETNHOST.BG от Потребителя би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

- Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите.

- Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне или предоставяне с влошено качество на услугите си в случай на незаплащане от Потребителя на дадената услуга в съответния срок, включително при неплащане към Доставчика на дължимите суми в достатъчен срок, за да бъдат спазени сроковете и условията по чл. 26, ал. 5, при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на конкретната услуга, описани на съответната страница в ETNHOST.BG, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в случаите по чл. 26, ал. 7 от настоящите Общи условия.

- Доставчикът не носи отговорност, в случай че в периода между извършване от Потребителя на заявка за услуга по регистрация на име на домейн и активиране на услугата в срока определен от настоящите Общи условия, съответното име на домейн бъде регистрирано от трето лице. В този случай Доставчикът дължи единствено връщане на платената от Потребителя цена на услугата по регистрация на Домейна.

- Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги.

- Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Доставчика услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

- Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на услугите от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

- При регистрация или прехвърляне на имена на домейни Потребителят предоставя изискуемите, съобразно правилата на ICANN данни, включително и лични данни, директно на регистъра на съответните имена на домейни.

- Предоставените от Потребителя във връзка с регистрацията или прехвърлянето на име на домейн данни се обработват от съответния регистър за целите на администрирането и управлението на регистрираните Имена на домейни и се включват в WHOIS базата данни като по този начин стават публично достъпни в съответствие с правилата на ICANN.

- При предоставяне личните данни на трети лица във връзка с регистрацията или прехвърлянето на имена на домейни, Потребителят гарантира, че същите са информирани за целите, за които данните им ще бъдат обработвани от регистъра и са съгласни данните им да бъдат обработвани за тези цели.

- Доставчикът не съхранява и не обработва данните, предоставяни от Потребителя във връзка с регистрацията или прехвърлянето на имена на домейни.

- Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
* изтичане на срока за доплащане без извършване на такова доплащане;
* преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на ETNHOST.BG, като в този случай Доставчикът дължи на Потребителя връщане на сумите за предплатения, но неизползван период на предоставяне на услугите;
* взаимно съгласие на страните за прекратяването;
* други предвидени в закона случаи.
- Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Доставчика услуги, като в този случай Доставчикът не дължи връщане на предплатени суми.

- Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

- Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в ETNHOST.BG и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

- С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Доставчикът е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на Доставчика. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Доставчика, дори ако не е било получено.

- Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

- По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

- Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния съд в град Пловдив.

X